Doubleff A2 frame

De A2 frames zijn gefreesd uit een aluminium ā€œVā€ extrusie. Ook hier hebben we met het ontwerp gestreefd naar de beste combinatie tussen stevigheid en flexibiliteit maar door een iets stijver aluminium type zijn deze frames iets stijver.

De witte laklaag geeft deze frames een unieke glimmende witte look en biedt eveneens de nodige bescherming. De zwart/gouden en zwart/blauwe frames danken hun look aan het anodiseren welke ook de nodige bescherming oplevert.

Frame A2 wit is beschikbaar in types:

  • 4x100 12i (165 & 195 mounting)
  • 4x100 12i (195 mounting)
  • 4x100 12,4i
  • HiLo (3x110 - 1x100) 12,9i
  • 4x110 13,2i

Frames A2 zwart&goud and zwart&blauw zijn beschikbaar in types:

  • 4x90 11,25i
  • 3x125 12,6i - 12i - 11,5i